Henna

Henna

Eyebrows
Price: 20 PLN

Eyelashes
Price: 20 PLN

Eyebrow regulation
Price: 15 PLN

Full henna
Price: 45 PLN